language / மொழி

பழைய புகைப்படங்கள், கருப்பு மற்றும் வெள்ளை புகைப்படங்கள் வண்ணமாகின்றன

வெவ்வேறு நாடுகளில் 100 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை ஆதரிக்கவும்

எந்த மொழி மொழிபெயர்ப்பையும் ஆதரிக்கவும். வடிவமைப்பு மாற்றத்தை

ஆதரிக்கப்படும் வடிவம்