language / ngôn ngữ

Ảnh cũ, ảnh đen trắng trở thành màu

Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ ở các quốc gia khác nhau

Hỗ trợ bất kỳ bản dịch ngôn ngữ nào. Chuyển đổi định dạng