language / மொழி

ஆவண மொழிபெயர்ப்பு

குறிப்பு: தற்போது, ​​TXT வடிவத்தில் உள்ள ஆவணங்கள் மட்டுமே மொழிபெயர்ப்புக்கு துணைபுரிகின்றன

வெவ்வேறு நாடுகளில் 100 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை ஆதரிக்கவும்

எந்த மொழி மொழிபெயர்ப்பையும் ஆதரிக்கவும். வடிவமைப்பு மாற்றத்தை

ஆதரிக்கப்படும் வடிவம்