language / ngôn ngữ

Tổng số 716.242 phần đã sửa chữa Bắt đầu sử dụng
Ảnh cũ, sửa ảnh hỏng
  • Trực tuyến ảnh cũ, sửa chữa ảnh bị hỏng, miễn phí sử dụng
Màu tích lũy 692.367 mảnh Bắt đầu sử dụng
Ảnh cũ, ảnh đen trắng trở thành màu
  • Ảnh trực tuyến cũ, ảnh đen trắng đã chuyển thành màu, miễn phí sử dụng
Tổng số phóng to 549.119 Bắt đầu sử dụng
Phóng to ảnh không mất dữ liệu AI
  • Độ phóng đại không phá hủy của ảnh AI trực tuyến, ảnh độ nét cao, miễn phí sử dụng
Tích lũy 596.868 mục được tạo Bắt đầu sử dụng
Ảnh hoạt hình
  • Ảnh hoạt hình trực tuyến, ảnh độ nét cao, miễn phí sử dụng
Bản dịch tích lũy 477.495 lần Bắt đầu sử dụng
Bản dịch tài liệu
  • Dịch tài liệu, hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ
Chuyển đổi được tích lũy 525.244 lần Bắt đầu sử dụng
chuyển từ sang pdf
  • Chuyển từ trực tuyến sang pdf, sử dụng miễn phí
Chuyển đổi được tích lũy 620.743 lần Bắt đầu sử dụng
ppt sang pdf
  • Chuyển ppt sang pdf trực tuyến, sử dụng miễn phí
Chuyển đổi được tích lũy 572.994 lần Bắt đầu sử dụng
html sang pdf
  • Chuyển html sang pdf trực tuyến, miễn phí sử dụng

Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ ở các quốc gia khác nhau

Hỗ trợ bất kỳ bản dịch ngôn ngữ nào. Chuyển đổi định dạng